U bent hier:
  1. home
  2.  > actueel
  3.  > hervormingen zorg

Hervormingen in de zorg

Algemeen
Wat is er voor u veranderd?
Wat doet Ypsilon?
Wat kunt u zelf doen?
Meer informatie

Algemeen

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 
Sinds 1 januari 2015 is een groot deel van de zorg anders georganiseerd. De zorg die eerst betaald werd vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is vanaf 2015 naar drie verschillende wetten gegaan: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast is ook de Jeugdzorg veranderd en is de Participatiewet ingevoerd. 

De zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische aandoening is nu geregeld in vier wetten: 
Wmo
Wordt uitgevoerd door de gemeenten. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Daaronder vallen ook voorzieningen waar mensen met psychische aandoeningen gebruik van maken, zoals begeleiding bij het dagelijks leven, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Klik hier voor meer informatie over de Wmo.

Wet Langdurige Zorg 
De zorg voor de meest kwetsbare ggz-patiënten in een instelling wordt sinds 2015 niet meer geregeld via de AWBZ, maar via de Wet langdurige zorg (Wlz). Per 2021 krijgen ook mensen met psychische aandoeningen toegang tot de Wlz. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. In 2020 en 2021 worden alle mensen geindiceerd. 
Op de website van het CIZ kunt u eerst een Wlz-check doen om te kijken of uw naaste mogelijk in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Ook leest u daar welke stappen er zijn om een aanvraag te doen voor zorg uit de Wlz.

Klik hier voor meer informatie en ervaringen over de Wlz

Zorgverzekeringswet 
Zorg voor mensen die opgenomen zijn in een instelling (intramurale zorg) en die gericht is op behandeling en herstel valt sinds 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De eerste drie jaar van opname in een GGz-instelling wordt betaald vanuit de Zvw. De Zvw wordt uitgevoerd door de eigen zorgverzekeraar.

Jeugdwet
Deze wet regelt alle vormen van hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, ook geestelijke gezondheidszorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Hoe een gemeente deze zorg precies regelt en organiseert en met welke zorgaanbieders ze afspraken maakt, verschilt van gemeente tot gemeente.

Voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen is er sinds 2015 één regeling: 
Participatiewet 
Deze voegt drie wetten samen: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De gemeenten voeren deze wet uit. 

Wat is er voor u veranderd?

Klik op één van de onderwerpen:
Patiënten in de langdurige zorg 
Wajong
Sociale Werkvoorziening
PGB
Beschermd wonen

Via www.zorgwijzer.nl  kunt u de belangrijkste en meest actuele wijzigingen voor de zorg bekijken.

 

Wat doet Ypsilon?

Lees hier wat Ypsilon doet om invloed uit te oefenen op de landelijke politiek en negatieve gevolgen van de hervormingen te beperken.

Wat kunt u zelf doen?

Maatregelen die vanuit de overheid worden genomen zijn niet direct door burgers te beinvloeden. Bij de gemeenten zijn daar meer mogelijkheden voor. Veel gemeenten kennen de wensen en behoeften van mensen met een GGZ-achtergrond en hun familieleden echter niet. Daarom ontwikkelde Ypsilon een drietal documenten die u kunt gebruiken in uw contacten met uw eigen gemeente: een document met onze visie, een met de feiten en een met ervaringsverhalen. Samen geven ze een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers GGZ.
Klik hier om de WMO-wijzer te downloaden.

Gemeenten kunnen voor een groot deel hun eigen beleid voeren. Zij moeten zich wel houden aan de wet. Daarin staat waar burgers recht op hebben. Ook moeten ze burgers betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Dit biedt mogelijkheden om uw stem te laten horen en de wensen van cliënten en hun naasten aan de orde te stellen. Bundel uw krachten met de belangenbehartigers van Ypsilon. Kijk achterin YN voor contactgegevens in uw eigen regio of bel naar het landelijk bureau: T (088) 000 21 20.

Voor Ypsilonvrijwilligers is er een aparte pagina met informatie en handige hulpmiddelen. Klik hier voor de pagina regionale lobby (alleen toegankelijk voor vrijwilligers).

Meer informatie

  • Ypsilonleden kunnen specialisten over diverse onderwerpen raadplegen via het Ypsilon Kennisnetwerk. Klik hier voor het Kennisnetwerk.
  • Vragen en klachten rondom wet- en regelgeving in het zorgstelsel kunt u doorgeven via het Nationale Zorgnummer 0900 2356780.
  • Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Neem hier een (gratis) abonnement op Ypsbul.

Wil je verder lezen? Log in. Of word lid!

Want als je lid van Ypsilon bent, dan kunnen wij ook jou steunen. Met advies voor jouw persoonlijke situatie, met informatie op maat, met een luisterend oor en met vrijwilligers in jouw regio. Ypsilon komt dan ook op voor jou en je naaste met psychosegevoeligheid. Hoe groter hoe sterker!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
Jan Zandijk blogt
Lees de weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij Ypsilon
sluit venster