U bent hier:
  1. home
  2.  > actueel
  3.  > politiek

Ypsilon en de politiek

Familieleden hebben op allerlei manieren te maken met wet- en regelgeving. Voor dwangopname is er de Wet verplichte ggz (WvGGZ); voor zorg en begeleiding de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Participatiewet vervangt sinds 2015 de wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
Ypsilon volgt de ontwikkelingen, en denkt waar mogelijk mee over veranderingen en verbeteringen.

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) van kracht. Deze vervangt de oude wet BOPZ waar Ypsilon veel politieke strijd voor heeft geleverd om ervoor te zorgen dat hij beter aansloot bij de praktijk zoals familie en naasten die ervoeren. Van de aanbevelingen die Ypsilon en patiëntenvereniging Anoiksis 20 jaar (!) geleden deden zijn nu ook de laatste in de nieuwe wet overgenomen. Zo heeft de familie een veel grotere rol gekregen en is voor dwangbehandeling is opname niet meer verplicht. Voor wie een beeld wil krijgen van de insteek van Ypsilon:
Klik hier voor het laatste zogeheten 'position paper' met de visie van Ypsilon, gemaakt aan de vooravond van het Kamerdebat in 2016.
Klik hier voor de bijdrage van Ypsilon op de hoorzitting van de Eerste Kamer op 16 mei 2017.

Landelijke politiek

Ypsilon stopt voor en achter de schermen veel tijd in de beïnvloeding van de Haagse politiek. Vooral de hervorming van de langdurige zorg is een belangrijk strijdpunt. Aanvankelijk waren mensen in de GGZ uitgesloten van de Wet langdurige zorg (Wlz) die de AWBZ vervangt. Daar heeft Ypsilon krachtig tegen geprotesteerd. Een intensieve campagne van Ypsilon en MIND had succes. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat de ‘zwaarste’ GGZ-patiënten tóch toegang tot de Wlz krijgen. Maar het is nog geen gelopen race. Ypsilon probeert haar invloed aan te wenden waar ze kan. Nu nieuwe wetgeving tot stand gebracht gaat worden, gaven we in een notitie naar het ministerie aan waarom en wanneer bij langdurig psychische ziekte duurzame financiering via de WLZ nodig is.

Ypsilon sprak op de hoorzitting in de Tweede Kamer over personen met verward gedrag.
Klik hier voor onze meest recente bijdrage op de hoorzitting van de Tweede Kamer in 2019.
Klik hier voor onze vorige bijdrage op de hoorzitting van de Tweede Kamer in 2015.

Speerpunt van het eerste uur voor Ypsilon is de positie van familie, die in het politieke jargon mantelzorgers ggz worden genoemd.
Klik hier voor de brief die Ypsilon samen met collegaorganisaties schreef voor het Kamerdebat over de ggz begin 2020.

Tussen landelijk en lokaal

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt veel zaken die voor de achterban van Ypsilon belangrijk zijn: ondersteuning bij mantelzorg, wonen, preventie. De wet vertelt gemeenten wat zij hierin kunnen of moeten doen, maar het is de landelijke politiek die de wet vaststelt. Ook bij de Wmo merken we dat de wet heel anders uitpakt dan wat men zou verwachten. Voor het betreffende Kamerdebat kwam Ypsilon met een kritische brief waarin ze een aantal zaken aankaartte.

Klik hier om de brief in te zien.
Klik hier om de brief in te zien die MIND als koepel schreef voor hetzelfde debat.

Lokale invloed 

Regionale belangenbehartigers van Ypsilon oefenen actief invloed uit bij gemeenten en GGZ om de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Om hen hierbij te ondersteunen ontwikkelde Ypsilon drie documenten: een visiestuk, een factsheet en ervaringsverhalen. Samen geven ze een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers GGZ. De groep van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is namelijk nieuw voor de gemeente. Waarin verschilt die groep van andere burgers? En waaraan heeft ze concreet behoefte? Download hier de documenten.

Wilt u weten wat Ypsilon nog meer doet om de negatieve gevolgen van de hervormingen te beperken, om de positie van patiënt en familie veilig te stellen en om te laten weten hoe goede zorg eruit ziet? Stuur dan een mail naar Ypsilon.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanuit cliënten- en naastenperspectief heeft MIND 10 thema’s geformuleerd die bijdragen aan betere zorg en leefomstandigheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En waar het kan bijdragen aan het voorkomen van psychische klachten en het bevorderen van psychische gezondheid in het algemeen.

De thema’s genoemd in het pamflet zijn voor alle gemeenten min of meer dezelfde, “maar de lokale invulling is maatwerk en kan alleen in samenspraak met lokale ervaringsdeskundigen en cliënt- en familievertegenwoordigers vorm krijgen”.

De 10 punten en verdere uitwerking is hier te downloaden.

Hervormingen in de zorg

Klik hier voor meer informatie over de veranderingen in de zorg.

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
sluit venster