U bent hier:
  1. home
  2.  > voor naasten
  3.  > belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Ypsilon behartigt de belangen van familieleden en patiënten door middel van:
1. Advisering op individueel niveau
2. Politieke lobby
3. Belangenbehartiging via (koepel)overleggen en projectgroepen
4. Gastcolleges, spreken op congressen, etc.
5. Begeleiding en weging van externe onderzoeksvragen

Iedereen die zich sterk maakt voor de zorg voor zijn eigen familielid is in feite een belangenbehartiger. In het verlengde hiervan ligt de betekenis zoals Ypsilon die aan het begrip belangenbehartiging toekent: het ontwikkelen van activiteiten in groter verband om de kwaliteit van zorg voor patiënt en familie te verbeteren.

Grofweg vullen belangenbehartigers van Ypsilon hun werk op twee manieren in. Sommigen richten zich meer op de behartiging van individuele belangen, terwijl de activiteiten van andere belangenbehartigers zich vooral richten op beleidsveranderingen binnen de zorginstellingen. Beide worden gevoed door de ervaringen in de gespreksgroep. Heel nadrukkelijk komen kaderleden hierbij niet alleen op voor de belangen van de familie, maar ook van de patiënt.
Ypsilon beschikt over een netwerk van zo'n 100 belangenbehartigers die de leden met raad en, indien nodig, met daad kunnen bijstaan. Zij zitten regelmatig om de tafel met vertegenwoordigers van zorginstellingen in de regio, waarbij zij zaken aandragen die in de regio en de gespreksgroep spelen of die landelijk zijn opgepikt.
De problemen waarmee Ypsilonleden en hun schizofrene of psychotische familielid geconfronteerd worden, geven aan dat er, ondanks een duidelijk zichtbare verschuiving, nog een hoop te verbeteren valt. Belangenbehartiging is daartoe het geëigende instrument, omdat ze erop is gericht de kwaliteit van zorg te verhogen.

Individuele belangenbehartiging

Ypsilon beschikt over een landelijk netwerk van belangenbehartigers: actieve vrijwilligers die de leden met raad en zo nodig met daad kunnen bijstaan met als doel het verbeteren van de zorg voor patiënten en hun familie. Zij beschikken over contacten met regionale instanties en zitten regelmatig rond de tafel met vertegenwoordigers van zorginstellingen in de regio.
De belangenbehartiger kan door het aanwenden van zijn/haar contacten of deskundigheid verwijzen of raad geven. Het gaat hierbij om onderwerpen die te maken hebben met de toegang tot of de kwaliteit van de zorg.
Leden krijgen toegang tot hun contactgegevens.
Klik hier voor de gegevens van contactpersonen in de regio.

Collectieve belangenbehartiging

Vanuit het landelijk bureau wordt er werk gemaakt van collectieve belangenbehartiging. Een deel daarvan doet Ypsilon samen met andere organisaties, verenigd in MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De twintig aangesloten organisaties zijn allen als patiënten- en/of familieorganisatie actief in het veld van de GGZ. Logisch dus dat er belangen zijn die samenvallen. Hierbij kunt u denken aan grootschalige veranderingen in het ziektekostenstelsel, of aan de positie van de GGZ in het algemeen.

Natuurlijk houden we de ontwikkelingen op politiek gebied in de gaten. Waar nodig en mogelijk proberen we bij te sturen of mensen op andere gedachten te brengen. Dat kan gaan om een betere plek van de Geestelijke Gezondheidszorg in de WMO, maar ook om de positie van familieorganisaties of familieleden afzonderlijk. We zorgen ervoor dat we regelmatig contact hebben met de politiek en de beleidsmakers op het ministerie. Het filmpje hieronder geeft een aardig tijdbeeld van hoe op dit moment tegen familie wordt aangekeken:

De 5.000 leden van Ypsilon laten regelmatig weten hoe al die wet- en regelgeving in de praktijk uitwerkt. Wat op papier soms mooi wordt bedacht, wordt niet altijd realiteit. In onze contacten met politiek en beleidsmakers laten we dan ook altijd weten wat de effecten zijn van de beslissingen die door hen zijn genomen.

Zorginhoudelijk wordt Ypsilon regelmatig gevraagd om medewerking. Medewerking in de vorm van meedenken over het onderzoek, maar vooral ook het werven van mensen die aan een van de onderzoeken zouden willen meedoen. Een aparte commissie van Ypsilon beoordeelt de aanvragen positief als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet het onderzoek van evident belang zijn voor de familie of de patiënt, moet het (indien van toepassing) zijn getoetst door de ethische commissie van de betreffende instelling, moeten de ondervraagden anoniem kunnen blijven en wil Ypsilon met haar eigen expertise meedenken of het onderzoek goed in elkaar zit. Op deze wijze wordt voorkomen dat de leden worden belast met ondeugdelijke of een teveel aan onderzoeken. Ypsilon geeft overigens nooit adressen van leden maar verzorgt zelf de mailing op kosten van de onderzoeker.

sluit venster